Rekisteriseloste

 1. REKISTERINPITÄJÄ

  Nimi: Pyhännän Rakennustuote Oy
  Yhteystiedot:  Ari Hyötylä
   
 2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ JA/TAI YHTEYSHENKILÖ

  Ari Hyötylä
  Ari.hyotyla@prt-pro.fi
  040-576 1162
    
 3. REKISTERIN NIMI

  Pyhännän Rakennustuote Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri
 4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

  Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään Pyhännän Rakennustuote Oy:n asiakassuhteen hoitamiseen, yhteydenpitoon ja markkinointiin. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin.
   
 5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

  Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Pyhännän Rakennustuote Oy:n toimesta asiakkaista, jotka liitetään rekisteriin. 
  Rekisteröitäviä tietoja ovat:

  • Nimi ja yhteystiedot
  • Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvä tieto
  • Asiakkaan ilmoittama tieto projektista
  • Asiakkaan ilmoittamat kiinnostuksenkohteet
  • Asiakkaan ilmoittamat markkinointisuostumukset/-kiellot
    
 6. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

  Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta (esim. käytetty selain, näytön resoluutio, käyttöjärjestelmä, IP-osoite jne.) verkkosivujemme ja -palveluidemme käyttöä (miten ja milloin palveluita käytetään) ja käyttömääriä koskevia tietoja evästeiden ("cookies") avulla sekä tilastoida ja analysoida näin saatuja tietoja verkkosivujemme ja palveluidemme käytettävyyden ja sisällön parantamiseksi. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka käyttäjän selain tallentaa tämän päätelaitteelle, eikä pelkästään sen avulla voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää. Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö selaimensa asetuksia muuttamalla. Henkilötietojen keräämisen, tallettamisen ja säilytyksen tekninen toteutus on ulkoistettu kolmannelle osapuolelle. Olemme sopimusjärjestelyin huolehtineet siitä, että henkilötietolainsäädännön mukaiset vaatimukset tietojen käsittelystä, säilytyksestä ja tietoturvasta täyttyvät asianmukaisesti.  
   
 7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

  Tietoja hankitaan:

  • Rekisteröidyltä itseltään sähköisen tarjouspyyntölomakkeen, täytetyn paperilomakkeen kautta, puhelimitse tai sähköpostitse.
  • Julkisista lähteistä kuten eri yritysten verkkosivuilta
  • Väestörekisterikeskukselta, Suomen Asiakastieto Oy:ltä tai muulta luotettavalta taholta
    
 8. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

  Henkilötietoja voidaan luovuttaa samaan konserniin tai taloudelliseen yhteenliittymään kuuluville yhtiöille tai siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle henkilötietolain ja luottotietojen käsittelyä koskevien säännösten mukaisesti.
   
 9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

  Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on täysin suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.
   
 10. TARKASTUSOIKEUS

  Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot mainittu kohdassa 2).
   
 11. MARKKINOINTILUVAN PERUMINEN

  Rekisteröidyllä on oikeus peruttaa antamansa markkinointilupa ilmoittamalla siitä rekisterin pitäjälle. Vaikka henkilö ilmoittaisikin markkinointikiellon yritykselle, on yrityksellä oikeus toteuttaa asiakasviestintää asiakassuhteessa oleville asiakkailleen.